El procés de professionalització dels recursos humans de les associacions esportives a Espanya

Jesús Martínez del Castillo

Idioma de l’original

Citació

Martínez del Castillo, J. (1997). The professionalization process of the human resources in sport associations in Spain. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 63-83.

367Visites

Resum

L’article enfoca, des d’una perspectiva diacrònica, la professionalització de les associacions esportives a Espanya i persegueix quatre objectius: 1) mostrar el grau incipient de professionalització de la majoria de les associacions esporti- ves; 2) mostrar, també, com les associa¡cions que han iniciat un procés de transició cap a noves cultures organitzadores inherents al procés d’ heterogeneïtzació de l’esport són escasses; 3) avançar en la teorització del mercat de treball de l’esport i 4) investigar al voltant de les possibles perspectives d’evolució de la professionalització en aquestes associacions. Respecte a la metodologia, s’ha utilitzat la tècnica d’ «anàlisi secun- dària» de les dades primàries obtingudes en investigacions anteriors realitzades fonamentalment pel propi autor.

Paraules clau: anàlisi diacrònica, anàlisi secundària, associacions esportives, mercat esportiu laboral, prospectiva, sociologia de les organitzacions voluntàries.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997