El model pedagògic de responsabilitat personal i social com a motor d’innovació en educació física

Queralt Prat

Oleguer Camerino

Marta Castañer

Juan Andueza

Sílvia Puigarnau

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Prat, Q., Camerino, O., Castañer, M., Andueza, J., & Puigarnau, S. (2019). The Personal and Social Responsibility Model to Enhance Innovation in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 83-99. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.06

628Visites

Resum

S’analitza el desenvolupament d’una intervenció en educació física (EF) basada en el Model pedagògic de responsabili­tat personal i social (MRPS) i el seu efecte sobre l’alumnat. Mitjançant una anàlisi metodològica mixta (mixed methods ­research) –registres observacionals de l’actuació del docent amb la seva autovaloració i resultats dels qüestionaris emplenats pels alumnes– es comparen les sessions d’EF d’un trimestre, en un institut públic d’ESO, corresponents a dos docents; el primer docent desenvolupa un estil tradicional d’assignació de tasques i el segon docent una metodologia innovadora basada en la presa de consciència, la responsabilitat en l’acció, trobada del grup i autoavaluació. La mostra estava composta per 44 estudiants d’EF adolescents, 21 noies i 23 nois (M = 13.95; DE = 1.08). Els resultats ­il·lustren que l’MRPS influeix positivament en la participació de l’alumne en el desenvolupament de la classe en contrast amb el tractament tradicional, generant una percepció favorable en l’alumne de les seves Necessitats Psicològiques Bàsiques, motivació cap a l’EF, esportivitat i estil de vida actiu.

Paraules clau: innovació pedagògica, model pedagògic, recerca en mètodes mixtos, responsabilitat personal i social.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de gener de 2018

Acceptat: 3 de març de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019