Efectes d’un programa aquàtic educatiu dirigit a alumnat amb síndrome d’Angelman sobre la dimensió física: un estudi qualitatiu

Jaime Cantallops Ramón

Josep Vidal-Conti

Pere Antoni Borràs Rotger

Francesc Xavier Ponseti Verdaguer

Pere Palou Sampol

*Correspondència: Jaime Cantallops Ramón jaume.cantallops@uib.es

Idioma de l’original

Citació

Cantallops Ramón, J., Vidal Conti, J., Borràs Rotger, PA, Ponseti Verdaguer, FX, & Palou Sampol, P. (2011). Effects of an Educational Aquatic Programme for Children with Angelman Syndrome on the Physical Dimension: A Qualitative Study. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 16-23.

346Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és elaborar i aplicar un programa aquàtic educatiu dirigit a alumnat greument afectat d’un centre d’educació especial, amb la intenció d’oferir un recurs educatiu que contribueixi a la seva educació integral i, a la vegada, avaluï els beneficis observats. La investigació està motivada per la falta d’estudis i experiències que relacionen l’aigua com a mitjà d’aprenentatge amb les persones greument afectades. S’ha treballat amb un total de dos participants amb síndrome d’Angelman, d’edats compreses entre els onze i els tretze anys. S’ha recollit la informació a partir d’entrevistes amb els professionals, gravacions amb càmera de vídeo de les sessions i fulls de registre. Els resultats mostren com el medi aquàtic pot contribuir al desenvolupament físic dels participants.

Paraules clau: estudi qualitatiu, medi aquàtic, qualitat de vida i dimensió física, síndrome d’Angelman.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de decembre de 2008

Acceptat: 6 de març de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011