Efecte de diferents estratègies de presentació de feedback mitjançant vídeo en classes d’Educació Física

José Manuel Palao Andrés

Elena Hernández Hernández

Prudencia Guerrero Cruz

Enrique Ortega del Toro

*Correspondència: José Manuel Palao Andrés palaojm@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Palao Andrés, JM, Hernández Hernández, E., Guerrero Cruz, P., & Ortega Toro, E. (2011). Effect of Different Strategies for the Presentation of Feedback Using Video in Physical Education Clases. Apunts. Educación Física y Deportes, 106, 26-35.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/4).106.03

501Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser estudiar l’efecte que tenen tres formes diferents de proporcionar la informació amb l’ajuda de vídeo sobre el nombre i tipus de feedbacks, l’aprenentatge actitudinal i la percepció dels alumnes en classes d’educació física en secundària. La mostra van ser tres grups de quart curs d’educació secundària obligatòria (53 alumnes de 15-16 anys) d’un centre d’ensenyament obligatori del sud-est d’Espanya. Es va utilitzar un disseny quasiexperimental intergrup amb pretest i posttest. Es va fer un tractament de cinc sessions. Les variables independents van ser la forma de proporcionar la informació i la persona encarregada de fer-ho. Les variables dependents van ser: a) el tipus i quantitat de feedback rebut pels alumnes; b) l’aprenentatge actitudinal; c) la percepció dels alumnes de la classe; i d) la percepció de l’actuació del professor durant les classes. Els resultats mostren que: a) quan s’utilitza el vídeo per donar informació es proporciona un nombre més gran de feedbacks als alumnes; b) quan s’utilitza el vídeo per impartir feedbacks, aquest és de tipus prescriptiu i correctiu, mentre que quan no s’empra el vídeo el tipus de feedback més utilitzat és el descriptiu; i c) quan l’alumne participa en la detecció i correcció d’errors es produeix un major aprenentatge actitudinal.

Paraules clau: ensenyament, feedback, mitjans tecnològics, opinió de l’alumne.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 28 de maig de 2010

Acceptat: 9 de setembre de 2010

Publicat: 1 d'octubre de 2011