Efecte agut de l’activitat fisicoesportiva i l’expressió corporal sobre l’estat d’ànim

Rafael E. Reigal Garrido

María Victoria Márquez Casero

Antonio Videra García

Ignacio Martín Tamayo

Rocío Juárez Ruiz de Mier

*Correspondència: Rafael E. Reigal Garrido rafareigal@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Reigal Garrido, R. E., Márquez Casero, M. V., Videra García, A., Martín Tamayo, I., & Ruiz de Mier, R. J. (2013). Acute Effect of Physical and Sport Activity and Body Expression on Mood. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 30-36. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.02

549Visites

Resum

Aquest treball analitza els efectes d’una sessió d’activitat fisicoesportiva i d’una altra d’expressió corporal sobre l’estat d’ànim en un grup de 92 adolescents de la ciutat de Màlaga (Espanya), amb edats entre 14 i 16 anys (M = 14,87; DT = 0,79). S’hi segueix una metodologia quasiexperimental amb un disseny de tipus pre-post amb grups no equivalents, en el qual hi ha dos grups experimentals que han estat sotmesos a una sessió d’esports de raqueta i a una altra d’aeròbic. S’ha utilitzat el qüestionari Profile of Mood States (POMS; McNair, Lorr, & Droppleman, 1971) per analitzar els factors següents: tensió-ansietat, depressió-malenconia, angoixa-hostilitat-còlera, vigor-activitat, fatiga inèrcia i confusió-orientació. Els resultats indiquen que, després de la intervenció, l’estat d’ànim millora en ambdós grups experimentals, observant-se un efecte significatiu en aquells grups que practiquen activitat física.

Paraules clau: activitat física, adolescencia, estat d’ànim, expressió corporal.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de juliol de 2012

Acceptat: 16 de maig de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013