Docència i formació dels entrenadors de rugbi a Cadis

Guillermo López Muñiz

Esteban Vázquez Cano

José Carlos Jaenes Sánchez

Eloy López Meneses

*Correspondència: Guillermo López Muñiz glopmu@fundacion.upo.es

Idioma de l’original

Citació

López Muñiz, G., Vázquez Cano, E., Jaenes Sánchez, J. C., & López Meneses, E. (2018). Teaching and Training of Rugby Coaches in Cadiz. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 84-94. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.06

585Visites

Resum

La pràctica esportiva ha vingut incrementant-se durant les últimes dècades, la qual cosa ha propiciat que l’esport sigui un fenomen de gran transcendència social, educativa i política. Un esport conegut per la seva capacitat de transmissió de valors i foment de les capacitats individuals és el rugbi. Alguns estudis indiquen que aquest esport no està sent ensenyat adequadament, tant a nivell federatiu com als espais escolars. Per aquesta raó, es considera necessari estudiar i saber més sobre la persona encarregada d’ensenyar rugbi, l’entrenador o entrenadora. En el present estudi es va pretendre conèixer millor la realitat de l’ensenyament d’aquesta modalitat esportiva a través del seu estudi de formació a la província de Cadis. Amb aquesta finalitat, es va dur a terme una recerca usant una metodologia quantitativa, a través d’un qüestionari per obtenir dades relatives a diferents dimensions: experiència docent i formació inicial. Una vegada finalitzat el procés d’elaboració de l’instrument, aquest va ser aplicat a 50 entrenadors i entrenadores de la província de Cadis a través d’un mostreig no probabilístic. Després d’una anàlisi descriptiva i de correlació, els resultats més destacats permeten deduir, entre uns altres, que els entrenadors de rugbi de la província de Cadis participants no disposen de l’experiència ni de la formació inicial suficient per dur a terme la seva tasca.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de juliol de 2017

Acceptat: 23 de gener de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018