Diferències dels valors d’eficàcia en el contraatac i el replegament defensiu entre equips guanyadors en waterpolo masculí i femení

Francisco Manuel Argudo Iturriaga

Pablo García-Marín

Encarnación Ruiz Lara

Ignacio Alonso Roque

*Correspondència: Francisco Manuel Argudo Iturriaga alfredo.irurtia@inefc.net

Idioma de l’original

Citació

Irurtia Amigó, A., Marina Evrard, M., Galilea Ballarini, P. A., & Busquets Faciabén, A. (2007). Heart rate monitoring during training in young gymnasts. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 64-74.

330Visites

Resum

Aquest estudi pretén d’assolir dos objectius: el primer, esbrinar els valors d’eficàcia en les microsituaciones de joc  en el contraatac i el replegament defensiu, i el segon, examinar la relació entre els valors d’eficàcia en equips amb la condició de guanyador en finalitzar el partit i en ambdós sexes. Per a la part empírica es van gravar en vídeo la totalitat dels partits de waterpolo disputats en el X Campionat del Món celebrat a Barcelona durant el mes de juliol del 2003. Després de l’observació i l’anàlisi dels enregistraments esmentats, es va valorar, mitjançant l’ús de coeficients, l’eficàcia en totes les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu; d’aquesta forma es van obtenir uns valors d’eficàcia. Es van revelar diferències entre tots dos sexes en la condició de guanyador al final del partit en els coeficients següents: precisió (,012) i possibilitat (,013) en el replegament defensiu l’un i l’altre; prenent com a referència un valor de p < ,05. Finalment, cal dir que en dos dels catorze coeficients d’eficàcia proposats per avaluar les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu en waterpolo, hi ha diferències significatives entre sexes en equips amb la condició de guanyador en finalitzar el partit.

Paraules clau: contraatac, eficacia, guanyador, replegament defensiu, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: majoniwp@hotmail.com

Publicat: 1 de juliol de 2007