Demanda d’activitats fisicoesportives de temps lliure. Estudi comparatiu entre l’alumnat d’Ensenyament Secundari Postobligatori de segon cicle de la Universitat d’Almeria

Francisco Ruiz Juan

M.ª Elena Garcia Montes

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Juan, F., & García Montes, M. E. (2004). Demans of physical and sport free time activities. Comparitive study within the students of Post-mandatory Secondary Teaching and Second cicle of the University of Almeria. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 63-70.

271Visites

Resum

Conèixer les demandes d’activitat física de temps lliure de l’alumnat almerienc d’Ensenyament Secundari Postobligatori (ESPO) i de segon cicle de la Universitat d’Almeria i les condicions en què li agradaria realitzar-la: modalitats, freqüència de pràctica, període de temps i forma de realització, és un dels objectius que guien aquesta investigació, és un dels objectius que pretén aquesta investigació. Igualment, es persegueix contrastar aquestes demandes entre els dos tipus d’ensenyament assenyalats per tal de disposar de dades objectives que permetin de prendre decisions encertades per a l’adequació de l’oferta.
La població està formada per l’alumnat almerienc d’Ensenyament Secundari Postobligatori (ESPO) i de segon cicle de la Universitat d’Almeria. La mostra d’ESPO (curs 98/99) és de 1.375 i en segon cicle (curs 98/99) és de 878. L’error mostral assumit del ±3 % i un nivell de confiança del 95,5 %.
La recollida de dades s’ha realitzat amb metodologia quantitativa mitjançant enquestes (qüestionari autoadministrat amb aplicació massiva –per aules– i presència d’aplicador).
L’anàlisi de dades mitjançant tècniques quantitatives amb el programa informàtic SPSS/PC+ (V 7.52), ens permeten de presentar resultats descriptius de les diferents variables plantejades, i també inferencials.
Al qüestionari se’ls demanava que indiquessin, per ordre de preferència, les modalitats d’activitats físiques i/o esportives que els agradaria fer en el temps lliure. Es presenten els resultats de l’anàlisi comparativa de la variable demanda en les dues poblacions esmentades en relació amb la freqüència, el caràcter o finalitat, el període temporal i el tipus d’oferta.

Paraules clau: activitat fisicoesportiva, demanda, joves, temps lliure, universitaris.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2004