Criteris d’estructuració de continguts per a l’Àrea d’Educació Física en l’Ensenyament Secundari Obligatori

Luis A. Ramos Mondéjar

Fernando del Villar Álvarez

Idioma de l’original

Citació

Ramos Mondéjar, L. A., & del Villar Álvarez, F. (1999). Content stucturation criteria for the Area of Physical Education in ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 32-38.

416Visites

Resum

Anteriorment a l’entrada en vigor de la LOGSE en el nostre país, les administracions educatives eren les encarregades de dissenyar els pro-grames a desenvolupar pels professors en la seva pràctica, que amb això es convertien en simples tècnics “consumidors de currículums”. Ara afrontem un sistema caracteritzat per un currículum obert i flexible, donant la possibilitat als centres i al professorat de dissenyar el seu propi ensenyament, triant i seqüenciant els continguts a través dels quals aconseguir els objectius proposats en la nostra programació d’Àrea. Hem intentat analitzar els tres criteris pels quals pot optar el professor a l’hora d’estructurar els seus continguts: a) Criteri Psicocèntric (on s’estableix com a punt de partida de la selecció les característiques bàsiques dels alumnes als quals es dirigeixen), b) Criteri Logocèntric (basat en l’estructura interna de la disciplina que desenvolupa) i c) Criteri sociomètric (que se centraria en la recerca d’aquelles informacions, habilitats i coneixements que demanda el context social, seleccionant aquells continguts amb una major projecció social). Si la Reforma es decanta per una pedagogia centrada en els processos mediadors de cognició dels alumnes i per integrar a les persones amb necessitats educatives especials, creiem que és obvi respectar, a l’hora d’estructurar els continguts d’ensenyament dels diferents nivells educatius, en primer lloc el criteri psicocèntric i els factors que d’ell se’n deriven, per, a posteriori, respectar els criteris logocèntric i sociomètric.

Paraules clau: continguts d'educació física, currículum flexible, secuenciació de continguts, selecció de continguts.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999