Coneixement sobre la freqüència cardíaca i la percepció de la intensitat de l’esforç en alumnes universitaris d’últim curs de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport*

Antonio Som Castillo

Mikel Zabala Díaz

Estefanía Sánchez Sánchez

Cristóbal Sánchez Muñoz

Jorge Ramírez Lechuga

*Correspondència: Antonio Som Castillo asom@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Som Castillo, A., Zabala Díaz, M., Sánchez Sánchez, E., Sánchez Muñoz, C., & Ramírez Lechuga, J. (2010). Knowledge about Heart Rate and the Perception of Intensity of Exertion among University Students in the last year of Physical Exercise and Sport Sciences. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 66-74.

423Visites

Resum

Objectiu: Conèixer la formació inicial a nivell teòric que tenen els alumnes universitaris d’últim curs de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat de Granada sobre Freqüència Cardíaca (FC) i Percepció Subjectiva de l’esforç (RPE) com a eines bàsiques per controlar i prescriure activitat física (AF) de diferent intensitat. Mètode: Es va fer un estudi descriptiu mitjançant un qüestionari de 15 preguntes (modificat de Zabala, Dugdill, Doran, Femia, & Viciana, 2003) amb 266 alumnes de la Facultat de CAFE de la Universitat de Granada (23,6± 4,8 anys) d’últim curs de la llicenciatura. La presa de dades es va dur a terme entre els anys 2006 i 2007. Resultats: Com a valoració general, el 34,3 % dels alumnes i el 30,9 % de les alumnes van respondre de forma encertada el qüestionari. El 30 % dels alumnes i el 40,6 % de les alumnes mai no van utilitzar un monitor de FC; no coneixien la definició de FC de reserva el 68,7 % dels alumnes i el 72,3 % de les alumnes, ni cap escala de RPE el 83,6 % dels alumnes i el 78,5 % de les alumnes. Finalment, el 77,5 % dels alumnes i el 82 % de les alumnes percebia la seva FC real en un rang que superava ±10 pulsacions per minut. Conclusió: Els resultats obtinguts alerten sobre la insuficient formació inicial dels alumnes que acaben la llicenciatura en CAFE de Granada sobre conceptes bàsics de cara a mesurar i/o prescriure intensitat d’AF. Aquestes dades posen de manifest la necessitat de realitzar un major aprofundiment en aquests continguts, i altres relacionats en la llicenciatura, per formar els alumnes de cara al seu futur professional.

Paraules clau: activitat física, freqüència cardíaca, percepció subjectiva de l’esforç, rendiment esportiu, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 31 d'octubre de 2008

Acceptat: 16 de novembre de 2009

Publicat: 1 de juliol de 2010