Condicions de pràctica de les activitats físiques per a persones amb deficiències

Jerónimo Saura Aranda

Idioma de l’original

Citació

Saura Aranda, J. (1988). Condiciones de práctica de las actividades físicas para personas con deficiencias. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 11-15.

292Visites

Resum

Actualment, l’activitat física en les seves diverses vessants, representa un mitjà important d’educació, i un mitjà d’utilització del temps Iliure.
Això ja està acceptat per totes les societats, i es veu reflectit en els diferents programes, tant a nivell educatiu, com al del Ileure i la recreació. Aquest afer va ser aprobat per la UNESCO, amb la publicació de la CARTA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT. Dins dels punts esmentats en aquesta carta, es fa referència a totes les persones i al dret que tenen a aquesta activitat. Així, en el seu article 1.3, fa esment del dret fonamental a la pràctica de l’educació física i l’esport, incloent-hi als deficients amb les corresponents adaptacions a Ilurs necessitats.
A l’article 2.2., ens parla de l’activitat física com a ocupació del temps Iliure. A l’article 3.3., fa referència a la im-portància que s’atribueix a l’educació física i l’esport dins dels programes educatius dels diferents països del món.
A l’article 4.1., parla de la necessitat d’una formació especialitzada del personal que imparteix l’educació física (suposem que dins d’aquesta especialització s’hi inclou l’especialització del que és l’educació física per a defícients).
A I’article 4.3., esmenta la necessitat d’estructures que garanteixin la formació dels especialistes abans esmentats. Vist això i la importància que es dóna a tot allò que representa l’activitat física, ens centrarem en allò que fa referència a l’activitat física en el camp dels deficients.
Per a poder-nos introduir en aquest camp, veurem en primer lloc que és el que s’entén per persona amb deficiències dins de l’aspecte de l’educació física. “Persona deficient, és aquella que pateix d’un desordre permanent o de Ilarga durada, o d’una malformació que afecta a les seves facultats físiques, sensorials, mentals o psicològiques, que fa que’ sigui impossible el participar en activitats esportives o de recreació d’una forma normal”. Així doncs, un cop vistes les persones a les que farem referència i sempre en el concepte més ampli, passarem a analitzar el que representa i la importància que té per a ells aquesta activitat física, i les condicions que ha d’aglutinar per tal d’obtenir-ne resultats adients i positius.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988