Avaluació de l’execució motora en nens brasilers en edat escolar

Carlos R. Rodrigues

Antonio Cesar Cabral

Luis P. Rodríguez

Sara Marquez

*Correspondència: Sara Márquez sara.marquez@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Rodrigues, C. R., Cesar Cabra, A., Rodríguez, L. P., & Márquez, S. (2007). Assessment of motor performance in Brazilian children at school age. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 31-39.

389Visites

Resum

S’ha avaluat, mitjançant la bateria de Tests Motors de Lincoln-Oseretsky, l’execució motora en un grup de 1.232 estudiants d’edats compreses entre 5 i 16 anys, provinents del sistema d’ensenyament del municipi d’Aracajú (Brasil). Els resultats obtinguts posen de manifest una progressió en el desenvolupament de les capacitats motores, encara que amb diferències de gènere degudes tant a factors biològics com de caràcter ambiental. D’altra banda, l’edat motora resulta significativament inferior a l’edat cronològica en totes les franges d’edat estudiades, i és també inferior a l’edat motora d’una mostra equivalent d’escolars europeus. Aquest fet podria atribuir-se, almenys parcialment, a l’absència d’experiències motores prou enriquidores, tant en l’ambient familiar com en l’entorn escolar.

Paraules clau: activitat física, Brasil, execució motora, nens, Tests.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007