Ansietat física social i educació física escolar: les noies adolescents a les classes de natació

María José Camacho Miñano

Neila del Alba Aragón Herraiz

*Correspondència: María José Camacho-Miñano mjcamacho@edu.ucm.es

Idioma de l’original

Citació

Camacho-Miñano, M. J., & Aragón Herraiz, N. del A. (2014). Social Physical Anxiety and School Physical Education: Teenage Girls in Swimming Lessons. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 87-94. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.09

597Visites

Resum

Aquest estudi qualitatiu analitza l’ansietat física social (AFS) que experimenten les noies adolescents en el context de les classes de natació que es desenvolupen en educació física (EF), aprofundint en els seus factors explicatius així com en les estratègies d’afrontament (coping) utilitzades. Per a això s’ha fet un estudi de cas en un centre escolar mitjançant 12 entrevistes semiestructurades a noies adolescents i al professorat que els imparteix classe de natació junt amb l’observació de les classes. Les dades s’han categoritzat mitjançant una anàlisi de contingut qualitativa i triangulació. Els resultats assenyalen que l’AFS és una emoció que moltes noies experimenten a les classes de natació pel fet que el cos queda exposat a les mirades avaluatives dels altres, especialment dels nois. El context social de les classes es revela com a clau, ja que patir crítiques o burles en relació amb l’aparença física per part dels companys és un dels factors causals de l’AFS, mentre que el suport i acceptació social contribueixen a minimitzar-la. Les conseqüències d’aquest malestar deriven en estratègies de coping orientades a: la resolució de problemes adoptant conductes específiques per ocultar el cos; el maneig de les emocions autoconvencent-se que és una situació normal; i fins i tot l’evitació de la situació negant-se a participar a les classes. Per proporcionar a les noies una experiència positiva de l’EF, el professorat hauria de considerar aquesta problemàtica en l’ensenyament d’aquest contingut.

Paraules clau: ansietat física social, classes de natació, educació física, gènere, imatge corporal, noies adolescents.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de juliol de 2013

Acceptat: 10 de gener de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2014