Anàlisi dels pressupostos d’esport de les comunitats autònomes

Rosa Calafat Ponsetí

Marc Gelabert i Escuder

Idioma de l’original

Citació

Calafat i Ponsetí, R., & Gelabert i Escuder, M. (1994). Análisis de los presupuestos de deporte de las comunidades autónomas. Apunts. Educación Física y Deportes, 36, 46-52.

363Visites

Resum

Aquest treball de recerca, becat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona, constitueix un estudi dels pressupostos dedicats a l’esport per les diferents comunitats autònomes (CCAA) dut a terme des de la perspectiva de l’evolució experimentada durant tres anys i parant una especial atenció a l’exercici de l’any 1991, que s’analitza més a fons. El treball s’ha basat fonamentalment en una recerca sistemàtica de dades per a obtenir la informació necessària. Aquesta informació es refereix als pressupostos de totes les CCAA i, més concretament, al pressupost general de despeses, al del departament que inclou l’esport i al de l’esport mateix, separant les partides pressupostàries d’ aquest darrer per capítols. Les fonts d’on hem tret la informació que ens interessava són diverses i ha estat necessari anar indagant progressivament per a aconseguir-les. Hem agafat com a punt de partida la ponència d’A. Bone Pueyo Métodos de estudio y su gestión fins arribar als butlletins oficials i als diaris oficials de cada comunitat autònoma. La metodologia seguida en la recerca ha consistit a consultar, en un primer moment, els reculls de jurisprudència d’Aranzadi corresponents a l’any 1990 per tal de trobar les lleis que aprovaven els pressupostos de l’any 1991. Un cop trobades aquestes lleis s’observa que la informació publicada al Butlletí Oficial de l’Estat no és suficient i en molts casos és incompleta. Per això el pas següent ha estat consultar directament els butlletins i els diaris oficials de les diferents comunitats. Aquest pas ha estat laboriós. Ens hem adreçat a la Biblioteca del Parlament de Catalunya, on es troben recollits tots els butlletins i diaris oficials de les CCAA. La informació trobada és bastant heterogènia. No tothom publica la mateixa informació ni ho fa de la mateixa manera. Això ha fet encara més difícil la nostra recerca d’informació. Per a poder completar aquesta fase de recull de dades ha estat necessari recórrer a d’altres fonts com:

  • Institut Català d’Estadística.
  • Direcció General de l’Esport. Amb el seu ajut hem pogut fer el pas d’adreçar-nos directament a les comunitats autònomes, concretament a les direccions generals i departaments de l’esport, per a poder acabar aquesta fase de recollida d’informació.

Paraules clau: administració esportiva, comunitats autònomes, sistema esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1994