Valorar la precisió gestual i la fixació postural en la pràctica esportiva mitjançant un instrument d’observació de la lateralitat motriu LATMO

Marta Castañer

Juan Andueza

*Correspondència: Marta Castañer Balcells mcastaner@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Castañer Balcells, M., & Andueza Azcona, J. A. (2008). To value the postural support and gestural precision of corporal handedness by means LATMO observational system. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 35-45.

377Visites

Resum

La lateralitat o hemidominància corporal és un factor clau per a l’anàlisi de les habilitats motrius en la pràctica esportiva. Malgrat l’existència d’un bon nombre de tests i proves per valorar la lateralitat considerem que les aportacions clàssiques de valoració de la lateralitat no són del tot exhaustives, perquè només tenen en compte les habilitats de manipulació, de praxi fina i d’accions quotidianes, en detriment de les habilitats d’estabilitat i de locomoció (Gallahue i Cleland Donnelly, 2003) inherents a tota acció motriu humana. Alhora, s’obvia la valoració dels factors de fixació postural i de precisió gestual que intervenen en l’ús de l’hemidominància corporal. Tots dos són factors que considerem essencials, perquè actuen simultàniament i seran objecte d’anàlisi en aquest article, perquè permeten d’obtenir l’eficàcia en l’execució d’un gran ventall d’habilitats motrius i esportives. L’instrument de registre LATMO que aportem aborda aquest tipus d’anàlisi. Està compost per un conjunt de proves exhaustives que permeten diverses lectures de valoració: (1) en relació a la tipologia d’habilitats d’estabilitat, de locomoció i de manipulació; (2) en relació a la mobilitat articular; (3) en relació a la lateralitat motriu i la lateralitat sensorial; (4) en relació als factors de fixació postural i de precisió gestual segmentària. Hem comprovat l’eficàcia de l’instrument sobre una mostra de 142 esportistes de diversos perfils esportius amb edats compreses entre els 18 i els 22 anys.

Paraules clau: fixació postural, habilitat motriu, hemidominància corporal, lateralitat motriu, precisió gestual.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008