Valoració i sortida a borsa de les societats anònimes esportives espanyoles. Anàlisi comparativa amb el cas anglès

Jordi Sánchez Martín

Idioma de l’original

Citació

Sánchez Martín, J. (2003). Stock market valoration and adition of the Spanish sports anonimous societies. Comparitive analysis with the English case. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 102-110.

384Visites

Resum

La necessitat de grans sumes de diners per part de les SAE (bàsicament clubs de futbol) comporta que aquestes es plantegin finançar-se a la Borsa de valors com una opció més per aconseguir la liquiditat necessària que els permeti de realitzar noves inversions, tant en jugadors com en immobilitzat. I els inversionistes semblen disposats a lliurar-los diners a canvi d’accions, perquè consideren que el futbol té un esdevenidor econòmic rendible i perquè la participació en Borsa obliga els clubs a efectuar un enorme canvi en les seves estructures financeres, i a fer que les seves operacions econòmiques siguin més transparents i estiguin sotmeses a més controls.
Però la rendibilitat d’una SAE no es troba vinculada només als tradicionals criteris racionals (economicofinancers), sinó també a criteris “passionals” (sentiments de pertinença a un grup, valors intangibles, etc.) Aquesta circumstància es reflecteix en una major prima de risc, de manera que la valoració en Borsa dels clubs és inferior a la de qualsevol altre sector amb similars expectatives de beneficis, tot obligant els clubs a diversificar aquest risc, sobretot quan les expectatives de benefici s’han corregit a la baixa per l’experiència viscuda en altres mercats on ja cotitzen aquests valors.

Paraules clau: borsa de valors, club de fútbol, finançament, inversió, rendibilitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003