Valoració de la millora de la capacitat aeròbica en subjectes adults amb edats compreses entre els 35 i els 65 anys

David Molero López-Barajas

Israel Valiente Martínez

*Correspondència: David Molero López-Barajas dmolero@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

Molero López-Barajas, D., & Valiente Martínez, I. (2010). Rating improving aerobic capacity in adult subjects aged between 35 and 65. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 41-46.

351Visites

Resum

En aquest estudi es realitza una valoració de la millora de la capacitat aeròbica mitjançant el càlcul de l’índex de Ruffier en una mostra composta per 85 adults amb edats compreses entre els 35 i els 65 anys, els quals participen en un Programa d’Activitat Física organitzat per un patronat municipal d’esports que té una durada de quatre mesos. Recollim informació en dos moments del programa, a l’inici i al final del Programa (mesures pretest i posttest). Es realitza una anàlisi de la variància per verificar l’existència de diferències significatives a nivell estadístic; s’obté significativitat entre els valors de l’índex de Ruffier en els dos moments de mesura, per la qual cosa podem afirmar que hi ha una millora en la capacitat aeròbica dels subjectes analitzats.

Paraules clau: activitat física, capacitat aeròbica, condició física, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'abril de 2008

Acceptat: 24 d'octubre de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010