Valoració de la condició física saludable en adults (i II): fiabilitat, aplicabilitat i valors normatius de la bateria AFISAL-INEFC

Ferran A. Rodríguez

Ariel Valenzuela

Narcís Gusi

Sandra Nácher

Isabel Gallardo

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez, F. A., Valenzuela, A., Gusi , N., Nácher , S., & Gallardo, I. (1998). Valoration of the healthy physical condition in adults (and II): reliability, applicability, and normative values of the AFISAL-INEFC battery. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 54-65.

444Visites

Resum

En aquest article es descriuen els estudis de fiabilitat i aplicabilitat, així com d’obtenció de valors normatius de la bateria de valoració de la condició física saludable per a adults AFISAL-INEFC (Rodríguez et al. 1995a-c, 1998). L’objectiu del primer estudi va ser determinar la fiabilitat test-retest intraobservador de les proves que conformen la bateria i la seva aplicabilitat en condicions de camp. A tal efecte, la bateria va ser aplicada en dues ocasions en un interval de 15 dies a 30 adults sans (10 homes i 20 dones, de 18 a 30 anys). La bateria completa va ser administrada a raó de 6 subjectes en 60 minuts per examinador. Els resultats no van mostrar diferències significatives entre la primera i la segona realització de les proves (p > 0,05) i els índexs de fiabilitat test-retest intraobservador poden considerar-se acceptables per a proves de camp (CCI = 0,76-0,99). No es van produir accidents ni varen aparèixer símptomes físics rellevants en cap subjecte durant o amb posterioritat a la realització de les proves. En conseqüència, les proves de condició física de la bateria AFISAL-INEFC de valoració de la condició física saludable poden considerar-se raonablement fiables i aplicables en la població adulta sana. L’objectiu del segon estudi va ser determinar els valors normatius de les proves que componen la bateria. Mitjançant un mostreig per accessibilitat, es van avaluar 238 subjectes sans (102 homes i 136 dones) utilitzant el mateix protocol. Es van establir sis grups segons l’edat per a cada sexe (18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; >64 anys). Per a l’elaboració dels barems s’establiren 5 categories per a cada grup d’edat i sexe, calculant-se els intervals corresponents a cada categoria en base a les puntuacions “z” de cada variable. Com a conclusió, fins a disposar d’un estudi de major abast basat en una mostra més àmplia i seleccionada en forma aleatòria, sembla adequat usar els resultats del present estudi com a dades normatives de referència provisionals per valorar la condició física saludable mitjançant la bateria AFISAL-INEFC en la població adulta catalana.

Paraules clau: condició física, condició física saludable, fitness, normes, proves, salut, valoració funcional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998