Valoració cineantropomètrica de tennistes de diferents categories

Francesc Solanellas

Marta Tuda

Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Solanellas, F., Tuda, M., & Rodríguez, F. A. (1996). Valoración cineantropométrica de tenistas de diferentes categorías. Apunts. Educación Física y Deportes, 44-45, 122-135.

348Visites

Resum

En el present article s’exposa l’estudi realitzat amb 550 tennistes de les diferents categories d’edat i sexe. La valoració cineantropomètriea forma part d’una recerca multidisciplinar on també es va efectuar una valoració dels antecedents esportius, de la condició física i una valoració ergoespiromètrica i atencional. En el marc de la valoració cineantropomètrica es tingueren en compte les dimensions corporals dels tennistes (alçada, pes, envergadura i alçada asseguda) i la comparació d’aquestes amb un grup d’elit del circuit internacional. Així mateix, foren valorades la composició corporal, somatotipus i la proporcionalitat. Els resultats presentats en aquest article permeten comparar els diferents valors entre sexes i per les diferents categories d’edat (aleví, infantil, cadet, júnior i sènior). Val a dir que només es fa referència a aquelles variables que s’han considerat més importants i que en qualsevulla d’elles s’han elaborat taules de percentils per tal de situar cadascun dels jugadors estudiats amb la mostra de tennistes de la seva cateeoria d’edat i sexe.

Paraules clau: categories, cineantropometría, composició corporal, composición corporal, dimensions corporals, somatotipus i proporcionalitat, tennistes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1996