Temps de reacció, color, visió directa i perifèrica

Adrián Pérez Teixidó

Daniel Pérez Teixidó

Idioma de l’original

Citació

Pérez Teixidó, A., & Pérez Teixidó, D. (1991). Tiempo de reacción, color, visión directa y periférica. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 45-49.

396Visites

Resum

L’estudi està fonamentat en el mesurament del temps de reacció visual i si aquest és modificable per l’aparició prèvia d’un color. L’experiència es va dur a terme amb dos grups de cinc subjectes. El primer ho feia en visió directa de l’estímul, i l’altre en visió perifèrica. Per controlar perfectament la seqüencia d’aparició senyal cromàtic-estímul, es va realitzar un programa per ordinador, i posteriorment hi van treballar els dos grups. Entre els resultats principals cal destacar que es van trobar diferències en les respostes entre el grup de visió directa i el de visió perifèrica. Dins del grup de visió directa es van trobar noves divergències respecte de les característiques amb què es presentava el color previ a l’estímul. En el de visió perifèrica no va ser així. Aquest resultat fa destacar la importància de l’orientació del subjecte en relació a l’aparició de l’estímul. Igualment és significatiu que les característiques amb què el  color és presentat únicament siguin rellevants en visió directa.

Paraules clau: color, temps de reacció, visió directa i perifèrica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991