Taula 7

Relació entre els elements avaluats en la motricitat i els instruments d’avaluació utilitzats.


Full d’observacióRúbricaExamenTests motorsTests psicomotorsSituacions de joc contextualitzadesTest de condició física
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives-.007.122*.306**.190**.150*.108*.285**
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc.130*.195**.086.137*.088.219**.156*
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc.147*.203**.154*.134*.070.224**.140*
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat.101*.035.255**.343**.300**.159*.519**
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.).131*.170**.028.091*.108*.192**.023
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives.113*.296**.068.061.022.080.068
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses.065.054.170*.193*.159*.054.215**
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural.124*.201**.062.082.049.004.075
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física.162**.256**-.046.051.013.052-.011 
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001.