Taula 6

Associació entre DM, BSQ i mesures antropomètriques en funció de la pràctica o no de la GA.

BSQ DM BSQIMC PES ALÇADAPC%GCEDAT 
DMCoeficient de correlació-.410**-.076-.047.020-.020-.049-.139
Sig. (bilateral).000.499.677.861.861.665.216
N81818181818181
BSQCoeficient de correlació-.110.440**.383**.264*.338**.452**.501**
Sig. (bilateral).365.000.000.017.002.000.000
N70818181818181
IMCCoeficient de correlació-.170.267*.900**.683**.802**.793**.753**
Sig. (bilateral).160.026.000.000.000.000.000
N70708181818181
PESCoeficient de correlació-.115.280*.874**.913**.856**.791**.828**
Sig. (bilateral).343.019.000.000.000000.000
N70707081818181
ALÇADACoeficient de correlació.079.114.040.474**.788**.671**.767**
Sig. (bilateral).514.347.741.000.000.000.000
N70707070818181
PCCoeficient de correlació-.083.351*.779**.836**.329**.794**.826**
Sig. (bilateral).496.003.000.000.000.000.000
N70707070708181
%GCCoeficient de correlació.152.186.048.084.082.163.789**
Sig. (bilateral).208.123.694.489.498.178.000
N70707070707081
EDATCoeficient de correlació.045.158.265*.272*.116.193.291*
Sig. (bilateral).714.192.027.023.337.109.015
N70707070707070
**La correlació és significativa en el nivell .01 (2 cues) – Gimnastes  – No practicants 
*La correlació és significativa en el nivell .05 (2 cues)