Taula 5

Diferències en l’atenció considerant la qualitat de la dieta.

QD millorable
M ± DE
(n = 91)
QD òptima
M ± DE
(n = 118)
Fpd
Nombre d’encerts (0-60)38.23 ± 8.0638.76 ± 10.483.886.763.09
Nombre d’errors (0-60)2.40 ± 0.802.67 ± 0.431.930.766.09
Nombre d’omissions (0-60)19.18 ± 6.3518.46 ± 7.151.785.677.10
Control inhibitori (1-100)87.05 ± 7.1687.71 ± 9.381.782.860.08
Eficàcia atencional (1-100)63.62 ± 8.2964.91 ± 11.283.908.657.12
Índex global d’atenció a (1-9) 5.18 ± 0.795.78 ± 1.052.626.997.07
Nota: (*) <.05. M±DE=mitjana ± desviació estàndard. aÍndex global d’atenció calculada a partir de la puntuació dels enneatipus.