Taula 5

Distribució en percentatges de la intensitat dels elements afectius segons el gènere en els jocs motors populars de cooperació-oposició

IntensitatAP (nois)AP (noies)AP (nois)AP (noies)
Moltes vegades51.7157.142.292.57
Algunes vegades38.5733.141815.14
Mai9.729.7279.7182.29
Nota. AP: afecte positiu; AN: afecte negatiu.