Taula 4

Anàlisi multivariant de les variables estudiades dins de cada clúster de responsabilitat personal i social.


Clúster 1Clúster 2

n = 131; 52 nois, 79 noies;
64 primària, 67 secundària
n = 165; 86 nois, 79 noies;
75 primària, 90 secundària

MDTMDTF
Conducta prosocial4.630.713.960.8256.21**
Conducta antisocial2.240.602.230.670.00
Presa de perspectiva3.800.813.160.8443.71**
Fantasia3.510.972.710.9252.33*
Preocupació empàtica3.830.853.120.8452.06**
Malestar personal2.940.892.600.8012.02**
Violència soferta1.740.591.640.570.99
Violència observada2.240.782.320.860.69
Percepció comparativa AF3.930.992.831.0386.28**
Percepció nivell d’AF4.821.402.431.23243.10**
WilksΛ.369
F Multivariat.16**
Nota: *p < .05; **p < .01; M = Mitjana; DT = Desviació típica; AF = Activitat Física; F = Fisher (quocient de dues variàncies); WilksΛ = lambda de Wilk (proporció de variabilitat per contrastar la hipòtesi).