Taula 4

Diferències en funció de l’experiència docent en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.


0-10 anys11-20 anys21-40 anys

M ± DTM ± DTM ± DT
n,168158143p
Aspectes avaluats en la motricitat 
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives4.26 ± 1.244.05 ± 1.444.06 ± 1.29.354
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc4.66 ± 1.134.55 ± 1.264.24 ± 1.11.000**
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc4.61 ± 1.134.47 ± 1.243.99 ± 1.20.000**
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat3.58 ± 1.343.95 ± 1.553.71 ± 1.40.043*
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.)5.19 ± 0.884.88 ± 1.234.93 ± 0.99.030*
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives5.15 ± 0.954.87 ± 1.234.83 ± 1.03.012*
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses4.23 ± 1.264.38 ± 1.414.06 ± 1.27.026*
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural4.48 ± 1.324.34 ± 1.324.10 ± 1.26.012*
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física5.28 ± 0.975.14 ± 1.265.10 ± 0.99.126
Instruments d’avaluació
Full d’observació4.77 ± 1.184.85 ± 1.064.63 ± 1.18.316
Rúbrica4.88 ± 1.444.56 ± 1.353.80 ± 1.59.000**
Examen2.73 ± 1.492.72 ± 1.663.12 ± 1.59.043*
Tests motors 2.60 ± 1.542.83 ± 1.772.57 ± 1.56.527
Test de psicomotricitat2.37 ± 1.492.66 ± 1.742.47 ± 1.51.496
Situacions de joc contextualitzades4.97±1.094.93 ± 1.194.63 ± 1.21.013*
Test de condició física2.84±1.593.14 ± 1.743.17 ± 1.54.138
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001.