Taula 3c

Dades de la prova de capacitat cardiorespiratòria a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2) per al supòsit C (n = 6).T0T1T2T0 vs. T1T0 vs. T2

NMDTMDTMDTEfecte temporal PWEfecte grupal PKWEfecte temporal PWEfecte grupal PKW
CÀRREGA DE TREBALL PIC
CTpic (CT)6103.330.11146.723.38156.732.7.066.519.057.454
VO2pic (ml/kg/min)619.56.125.14.528.03.2.046.888.028.213
VEpic (l/min)656.513.274.314.893.315.8.075.888.028.667
FCpic (l. p. m.)6139.533.22158.522.42170.217.20.116.651.046.807
FCpic (ml/b)612.42.513.52.114.12.0.116.888.046.213
TASpic (mmHg)6190.313.88198.018.89185.016.91.078.643.500.304
TADpic (mmHg)697.86.3495.08.1789.78.89.496.304.042.294
TAMpic (mmHg)6128.77.50129.310.67121.411.37.917.304.093.304
CÀRREGA DE TREBALL DE LLINDAR VENTILATORI
CTUV (CT)693.326.6113.315.196.737.2.276.609.916.635
VO2UV (ml/kg/min)613.93.917.74.616.14.6.046.304.344.529
pVO2UV (% de VO2pic)672.511.970.313.157.414.2.753.304.028.213
ÍNDEXS
Pendent de VE-VCO2 (prova completa)627.62.327.92.830.12.7.600.145.028.377
PECO (prova completa)61.90.32.20.32.30.4.173.304.028.953
Nota: PAD: pressió arterial diastòlica; FC: freqüència cardíaca; PAM: pressió arterial mitjana; PECO: pendent de l’eficiència del consum d’oxigen; pVO2: percentatge respecte a VO2pic; PAS: pressió arterial sistòlica; T0: Inici; T1: a les 16 setmanes d’intervenció; T2: seguiment a les 24 setmanes; VCO2: producció de diòxid de carboni; VEU: ventilació; VO2: consum d’oxigen; UV: llindar ventilatori; GP: generació de potència. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT).
PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis.