Taula 3a

Dades de les proves de capacitat cardiorespiratòria a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2) per al supòsit A (n = 43).T0T1T2T0 vs. T1T0 vs. T2

NMDTMDTMDTEfecte temporal PWEfecte grupal PKWEfecte temporal PWEfecte grupal PKW
CÀRREGA DE TREBALL PIC
CTpic (CT)43119.337.3129.340.1127.541.4.000.757.002.739
VO2pic (ml/kg/min)4324.55.925.47.023.96.8.299.206.356.005
VEpic (l/min)4366.115.869.218.967.717.7.303.036.552.016
FCpic (l. p. m.)43160.116.1158.013.6160.815.3.091.906.945.318
FCpic (ml/b)4311.54.311.94.811.04.2.218.069.065.003
TASpic (mmHg)43178.722.1170.817.3166.919.0.004.374.000.610
TADpic (mmHg)4387.87.083.67.182.67.4.004.059.002.056
TAMpic (mmHg)43118.110.6112.79.4110.710.5.001.140.000.695
CÀRREGA DE TREBALL DE LLINDAR VENTILATORI
CTUV (CT)4399.830.4104.928.399.328.4.085.794.847.975
VO2UV (ml/kg/min)4316.64.117.74.116.24.3.013.820.294.329
pVO2UV (% de VO2pic)4368.69.570.58.868.914.6.398.188.612.325
ÍNDEXS
Pendent de VE-VCO2 (prova completa)4329.53.929.14.330.14.2.223.155.159.456
PECO (prova completa)431.70.71.80.61.70.7.007.419.269.901
Nota: PAD: pressió arterial diastòlica; FC: freqüència cardíaca; PAM: pressió arterial mitjana; PECO: pendent de l’eficiència del consum d’oxigen; pVO2: percentatge respecte a VO2pic; PAS: pressió arterial sistòlica; T0: Inici; T1: a les 16 setmanes d’intervenció; T2: seguiment a les 24 setmanes; VCO2: producció de diòxid de carboni; VEU: ventilació; VO2: consum d’oxigen; UV: llindar ventilatori; GP: generació de potència. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT).
PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis.