Taula 3

Característiques i resultats dels estudis de mètode mixt inclosos.

ReferènciaDisseny de la recercaMostraCaracterístiques de la mostra VariablesInstrumentsJoc-ficció (longitud)
Carrasco-Ramírez
et al. (2019)
Investigació-acció preexperimental estàtic amb un sol grupNGE = 50
NGC = 40
NP = 2
BatxilleratRendiment acadèmic, percepció, motivació, percepció del professorat i experiència ludificadaQüestionari, examen, informe d’avaluació, entrevista, registre anecdòtic, grup de treballQualitats físiques bàsiques (~10 h)
Dólera-Montoya
et al. (2021)
Investigació-acció amb grup quasiexperimental no equivalentNGE = 26  NGC = 19  NP = 2Primària (5è)
(Nf = 18; Nm = 27)
Percepció, motivació, responsabilitat, violència, necessitats psicològiques i funcionament emocional i social Qüestionaris (BREQ-2; PSRQ; CUVECO; PNSE i EQ-i:YV), entrevista, diari de l’alumneProblema a l’illa (~4 h) 
Fernández-Río
et al. (2020)
Investigació-acció preexperimental longitudinal amb un sol grupNA = 290  NP = 4Primària i secundària (només 1r i 2n)
(Nf = 138; Nm = 152)
Motivació intrínseca, experiència ludificada Qüestionari de motivació Dibuix, grup de treball, diari del professorMarvEF (~25 h)
Flores-Aguilar
et al. (2021)
Investigació-acció preexperimental longitudinal amb un sol grupNA = 76Estudiants
universitaris de Ciències de l’Esport
Motivació, compromís, rendiment acadèmic, aprenentatge, elements ludificats, TIC, aprenentatge cooperatiu i avaluació formativa.Qüestionari propi (11 ítems) i tres preguntes obertes. Super Mario Bros (~60 h)
Ortega i Chacón
(2022)
Investigació-acció preexperimental longitudinal amb un sol grupNA = 111Secundària (1r)
(Nf = 60; Nm = 51)
Notes finals, actituds dels alumnes, motivació i treball fetQuadern de classe, guia d’avaluació i quadern del professorHarry Potter (~10 h)
Pérez-López
et al. (2017)
Investigació-acció preexperimental estàtic amb un sol grupNGE = 73  NGC = 75Estudiants
universitaris de Ciències de l’Esport 
Hàbits saludables i experiència ludificadaQüestionari enquesta verda, avaluació global (només GE)La profecia dels elegits (~60 h)
Quintero-González
et al. (2018)
Investigació-acció preexperimental amb un sol grupNA = 29Secundària (2n)
(Nf = 11; Nm = 18)
Motivació, aprenentatge, actituds prosocials, col·laboració-cooperació, transferència de l’aprenentatge, gènere i experiència ludificada Qüestionari: Diana, dues preguntes obertesExpandEF (~20 h)
Rodríguez-Martín
et al. (2022)
Investigació-acció preexperimental longitudinal amb un sol grupNA = 143 (Només noies)Primària (5è i 6è)
Ansietat pel fracàsQüestionari AMPET en espanyol Quatre preguntes obertesEl viatge a Terra Sana 
(~20 h) 
NA = Mostra de l’alumnat; NP = Mostra del professorat; Nf = Mostra femenina; Nm = Mostra masculina; NGE = Mostra de grup experimental; NGC = Mostra de grup de control.