Taula 3

Correlacions bivariades entre l’índex de massa corporal, la qualitat de la dieta i l’atenció. 

VariablesEncerts
r (p)
Errors
r (p)
Omissions
r (p)
Control inhibitori
r (p)
Eficàcia atencional
r (p)
Índex global
d’atenció a
r (p)
Índex de massa corporal -.039 (.677)-.178 (.054)-.058 (.530)-.194 (.035*)-.023 (.809)-.200 (.830)
Qualitat de la dieta b.101 (.271)-.048 (.607)-.073 (.432).031 (.705).096 (.302).081 (.386)
Nota: (*) <.05. M±DE=mitjana±desviació estàndard. aÍndex global d’atenció calculada a partir de la puntuació dels enneatipus. bQualitat de la dieta expressada a partir de la puntuació mitjana de l’escala KIDMED.