Taula 3

Resum dels principals mediadors inflamatoris presents en la recuperació d’una lesió esportiva amb la seva possible modulació nutricional, segons dades actuals.

Mediador o marcadorFuncióIntervenció nutricional i la seva evidència
IL-1αEstimula la resposta immune immediata.La revisió sistemàtica mostra una disminució amb l’ús de la cúrcuma com a tractament coadjuvant amb infliximab en malaltia de Crohn (Schneider et al., 2017).
La proteïna de sèrum de llet (Whey Protein) redueix el seu nivell, actuant com a inmunomodulador (Patel, 2015).
IL-1βAfavoreix arribada de macròfags i limfòcits B.
Afavoreix producció d’IL-6 per cèl·lules musculars.
La proteïna de sèrum de llet redueix el seu nivell actuant com a inmunomodulador (Patel, 2015).
La cúrcuma en combinació amb el resveratrol neutralitza la inhibició del col·lagen tipus II induïda per la IL-1β (Henrotin et al., 2013).
L’omega 3 disminueix els seus nivells en jugadors de pàdel sotmesos a exercici intens. (Delfan et al., 2015).
La cúrcuma disminueix els seus nivells en estudis in vitro (Karimian et al., 2017).
IL-2Afavoreix proliferació de limfòcits T i cèl·lules memòria.L’omega 3 augmenta els seus nivells després d’exercici aeròbic únic (Delfan et al., 2015).
La proteïna de sèrum de llet augmenta els seus nivells. (Patel, 2015).
IL-4Secretada per limfòcits T helper Th2, amb efecte antiinflamatori que suprimeix la resposta Th1.La proteïna de sèrum de llet augmenta els seus nivells (Patel, 2015).
IL-6Citocina proinflamatòria produïda per macròfags, monòcits i cèl·lules musculars entre d’altres.Una metanàlisi va mostrar que la cúrcuma va disminuir significativament els seus nivells (Derosa et al., 2016).
La cúrcuma disminueix els seus nivells en estudis in vitro
(Henrotin et al., 2013).
L’extracte de cirera àcida va disminuir el seu nivell després d’exercici intens intermitent (Bell et al., 2016).
L’omega 3 inhibeix la seva síntesi per la cèl·lula endotelial
(Capó et al., el 2016).
IL-7Efecte antiinflamatori.Participa en la maduració de
limfòcits T i B. La proteïna de sèrum de llet augmenta els seus nivells (Patel, 2015).
IL-8Produïda per monòcits, neutròfils, fibroblastos i cèl·lules epitelials.
Factor que atrau limfòcits i neutròfils.
La proteïna de sèrum de llet augmenta els seus nivells (Patel, 2015).
La cúrcuma disminueix els seus nivells en estudis in vitro (Henrotin et al., 2013).
L’omega 3 inhibeix la seva síntesi per la cèl·lula endotelial (Capó et al., el 2016).
IL-10Citocina antiinflamatòria.
Inhibeix citocines proinflamatòries de limfòcits T i macròfags.
Afavoreix canvi de macròfags M1 M2.
L’omega 3 augmenta els seus nivells en jugadors de pàdel sotmesos a exercici intens (Delfan et al., 2015).
TNF-αIndueix vasodilatació, augment de la permeabilitat vascular i la infiltració de limfòcits, neutròfils i monòcits.na revisió sistemàtica mostra la seva reducció utilitzant cúrcuma (Sahebkar et al., 2016).
L’omega 3 disminueix la seva síntesi després d’exercici excèntric (Da Boit et al., el 2017; Delfan et al., 2015).
La proteïna de sèrum de llet redueix el seu nivell actuant com a inmunomodulador (Patel, 2015).
Prostaglandina E2 (PGE2)Potent vasodilatador.La cúrcuma disminueix els seus nivells en estudis in vitro (Henrotin et al., 2013).
LeucotriensMediador proinflamatori, derivat de l’àcid araquidònic.L’omega 3 disminueix els seus nivells en competir amb l’àcid araquidònic (AA) (Capó et al., el 2016).
Cicle oxigenasa 2 (COX-2)Enzim que permet la síntesi de prostaglandines des de l’àcid araquidònic.L’extracte de cirera àcida la inhibeix en un 38,3%, equivalent a l’efecte de l’ibuprofèn o el naproxèn (Bell et al., 2013).
La cúrcuma disminueix els seus nivells en estudis in vitro (Henrotin et al., 2013).
Creatin kinasa total (CK)Marcador de dany muscular.L’omega 3 disminueix la seva síntesi després d’exercici excèntric (Da Boit et al., el 2017).
Proteïna C reactiva (PCR)Marcador de resposta inflamatòriaUna metanàlisi mostra la seva disminució amb l’ús de la cúrcuma (Sahebkar, 2013).