Taula 3

Distribució en percentatges de la intensitat dels elements afectius segons el gènere en els jocs motors populars de cooperació sense oposició

IntensitatAP (nois)AP (noies)AP (nois)AP (noies)
Moltes vegades52.5756.572.292.86
Algunes vegades41.723822.5715.14
Mai 5.715.4375.1482
Nota. AP: afecte positiu; AN: afecte negatiu.