Taula 3

Relación entre la utilización de la evaluación formativa y las competencias Relació entre la utilització de l’avaluació formativa i les competències específiques desenvolupades en la formació inicial en funció de si treballen o no com a docents

TreballaNo treballa
Disseny, aplicació i avaluació de processos de e-a en EFContinguts motrius i esportiusContinguts condició física i salutDisseny, aplicació i avaluació de processos de e-a en EFContinguts motrius i esportiusContinguts condició física i salut
Model 1
Avaluació
La utilització de l’avaluació formativa t’ha ajudat a adquirir competències docents0.341**0.195* 0.0620.353**0.220**0.176*
La interacció amb el professorat afavoreix el procés d’avaluació0.197*0.186*0.0910.252**0.143*0.132*
Les proves d’avaluació es van anunciar amb suficient antelació0.185*0.184*–0.0010.130*0.194**0.131*
Les proves d’avaluació van partir d’un acord amb l’alumnat0.434**0.1010.0720.282**0.136*0.221**
El El coneixement previ del sistema d’avaluació afavoreix el procés d’aprenentatge0.227*0.278*0.0390.119*0.159*0.102
Model 2 (ajustat per experiència laboral com a docents)
Avaluació
La utilització de l’avaluació formativa t’ha ajudat a adquirir competències docents 0.341**0.196*0.0620.374**0.231**0.187*
La interacció amb el professorat afavoreix el procés d’avaluació0.200*0.178*0.0740.256**0.145*0.134*
Les proves d’avaluació es van anunciar amb suficient antelació0.187*0.176*-0.0170.130*0.194**0.132*
Les proves d’avaluació van partir d’un acord amb l’alumnat0.438**0.0930.0600.278**0.134*0.219**
El coneixement previ del sistema d’avaluació afavoreix el procés d’aprenentatge0.227*0.278*0.0380.125*0.162*0.105
**p < .001; *p <. 05.