Taula 2

Estadístics descriptius i correlacions (ρ) entre les accions apropiades i inapropiades dels tres nivells tàctics i la finalització amb èxit en l’atac.

CriterisMitjanaRangMSD1234567
1. Finalització amb èxit de l’atac01.24.43
2. Accions apropiades a nivell d’equip01.10.22.38**
3. Accions no apropiades a nivell d’equip .331.28.15-.35-.91*
4. Accions apropiades per a nivell petits grups .507.74.92.09*.27*-.19*
5. Accions no apropiades per a nivell petits grups14.98.78-.25-.19*.23*-.23*
6. Accions apropiades per a nivell individual01.50.16.30.36**.41*-.04.30*-.19*
7. Accions no apropiades per a nivell individual01.11.22.21**.17*-.18*.14*-.24.02
Nota. M: mitjana, SD: desviació estàndard, ρ: correlacions Rho de Spearman, *p < .05, **p < .001.