Taula 2

Correlacions entre la resistència laboral, els motius de pràctica i l’activitat física.

MControlDesafiamentCompromísDiversióCompetènciaFitnesActivitat física
Controlr1.32**.42**.06.13**.13**.04
Desafiamentr1.47**.20**.25**.21**.14**
Compromísrs1.13**.13**.17**.09*
Diversiór1.733**.62**.54**
Competènciar1.59**.50**
Fitnesr1.43**
Activitat físicar1
** p < .01