Taula 2

Dades de les opinions de l’alumnat abans i després de la intervenció

VariablesPretestPostest
M(DT)M(DT)ZSig.
Desmotivació2.74(1.64)2.14(1.45)-2.671.008**
Motivació intrínseca4.50(1.42)4.42(1.48)-134.894
Motivació extrínseca5.38(1.05)5.35(1.07)-372.710
Autodeterminació3.41(4.63)4.53(4.47)-2.057.040*

Llegenda: M = mitjana; DE = desviació típica; Z = Valor de prova de Wilcoxon; Sig.= Significació asimptòtica (bilateral); * = la diferència té un nivell de significació p < .05; ** = la diferència té un nivell de significació p < .01.