Taula 2

Competències desenvolupades i formes d’avaluació i qualificació rebudes durant la formació inicial en funció de si treballa o no com a docent

Treballa M (DE)No treballa M (DE)p
Competències143344
Disseny, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament aprenentatge en EF–0.12 (1.09)0.05 (0.96).101
Continguts motrius i esportius0.11 (1.03)–0.04 (0.99).134
Continguts de condició física i salut0.08 (0.93)–0.03 (1.03).232
Avaluació
La utilització de l’avaluació formativa t’ha ajudat a adquirir competències docents2.80 (0.95)2.81 (0.90).904
La interacció amb el professorat afavoreix el procés d’avaluació3.59 (0.65)3.47 (0.79).119
Les proves d’avaluació es van anunciar amb suficient antelació3.17 (0.81)3.12 (0.82).493
Les proves d’avaluació van partir d’un acord amb l’alumnat1.89 (1.31)1.58 (1.20).013
El coneixement previ del sistema d’avaluació afavoreix el procés d’aprenentatge3.31 (0.81)3.22 (0.89).330
Qualificació
Heteroqualificació3.22 (0.86)3.26 (0.80).667
Autocalificació1.52 (1.12)1.22 (1.08).006
Qualificació dialogada1.17 (1.19)0.99 (1.10).116
Coqualificació1.50 (1.05)1.15 (0.99).001
Nota. En negreta les diferències significatives.