Taula 1

Resultats del CCI entre 5 experts.


Qüestionari Docent AFMN
UNIVOCITAT.837
PERTINÈNCIA.633
IMPORTÀNCIA.55