Taula 1

Distribució de freqüències (i percentatges) considerant el sexe i el curs acadèmic.

Sexe5è primària
n (%)
6è primària
n (%)
Total
Homes56 (56.6)69 (62.7)125 (59.8)
Dones43 (43.3)41 (37.3)84 (41.2)
Total99 (47.3)110 (52.6)209 (100)
Font: elaboració pròpia.