Taula 1

Característiques sociodemogràfiques dels practicants de BTT.

N = 461Total
Gènere
Masculí (%)43594.4
Femení (%)265.6
Edat
16-25 (%)132.8
26-35 (%)6113.2
36-45 (%)20043.4
46-55 (%)14932.3
56-65 (%)347.4
> 65 (%)40.9
Edat (anys). Mitjana (DE)46143.49 (8.97)
Estudis 
Estudis primaris (%)5812.6
Estudis secundaris (%)9119.7
Batxillerat – FP (%)14431.2
Estudis universitaris (%)11825.6
Estudis postgrau – màster (%)449.5
Estudis postgrau – doctorat (%)61.3
Ocupació
Estudiant (%)122.6
Aturat/a (%)20.4
Empleat/a públic/a (%)8418.2
Empleat/a per compte d’altri (%)26757.9
Empresari/a – autònom/a (%)8718.9
Amo/a de casa (%)10.2
Jubilat/a (%)71.5
D’altres (%)10.2
Lloc de residència
Aragó (%)12527.1
Catalunya (%)28461.6
Altres comunitats autònomes (%)4910.6
Altres països (%)30.7
Situació familiar
Solter/a (%)6213.4
Casat/a o en parella (%)36879.8
Vidu/a (%)20.4
Divorciat/a – separat/a (%)224.8
D’altres (%)71.5
Nombre de fills menors a casa
Menys d’1 (%)18740.7
1 (%)11124.1
2 (%)14030.4
Més de 2 (%)224.8
Fills < 18 (fills). Me [RQ]4601.00 [0.0-2.0]
Coneixement i sensibilitat ambiental
Impactes
Considero que no (%)31067.2
Considero que sí (nivell baix) (%)11825.6
Considero que sí (a tenir en compte) (%)337.2
Minimització d’impactes (organització)*
Sí (%)12727.5
No (%)245.2
Accions detectades de minimització**
Gestió de residus (%)6013.2
Informació organitzadors (%)143.1
Personal de l’organització (%)143.1
Avituallaments (%)122.6
Senyalització (%)81.8
Selecció de senders (%)71.5
D’altres (%)71.5
Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució. DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 151. (**) Aquests valors es van calcular per a una n = 122.