Taula 1

Marc normatiu estatal i desenvolupaments normatius de les diferents CA en matèria de les titulacions de tècnic/a i tècnic/a esportiu/va superior en l’especialitat dels esports de muntanya i escalada.

TEN1TEN2TEN3
Alta muntanyaMuntanya mitjanaBarrancsEscaladaAlta muntanyaEscaladaEsquí de muntanya
ARAGÓOrdre de 22 de setembre de 2006, del Departament d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els currículums i les proves d’accés específiques corresponents als títols de tècnic esportiu de les especialitats dels esports de muntanya i Escalada en la Comunitat Autònoma d’AragóOrdre de 26 d’abril de 2002, del Departament d’Educació i Ciència, per la qual s’estableixen, amb caràcter experimental, els currículums i les proves d’accés específiques corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior de les especialitats dels esports de muntanya i Escalada en la Comunitat Autònoma d’Aragó
CATALUNYADecret 243/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d’esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya
COM. MADRIDOrdre 3198/2003, d’11 de juny, del Conseller d’Educació, per la qual s’estableixen els currículums i les proves d’accés corresponents als ensenyaments conduents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i Escalada
Ordre 3694/2009, de 28 de juliol, per la que s’estableix per a la Comunitat de Madrid la distribució horària dels Ensenyaments Esportius de règim especial de les modalitats d’Atletisme, Bàsquet, Handbol, Esports d’Hivern, Esports de muntanya i Escalada i Futbol
ANDALUSIADecret 169/2006, de 26 de setembre, pel qual s’estableixen els currículums, els requisits i proves específiques d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu en les especialitats dels esports de muntanya i escalada i de Tècnic Esportiu Superior en l’especialitat dels esports de muntanya i escalada
ASTÚRIESDecret 88/2005, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves i requisits d’accés específics corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels Esports de muntanya i Escalada al Principat d’Astúries
EUSKADIDecret 173/2010, de 29 de juny, pel qual s’estableix el currículum corresponent als ensenyaments de Tènic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats dels esports de muntanya i escalada i es regulen les proves i requisits d’accés corresponents
CANTÀBRIAOrdre ECD/7/2012, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els currículums i les proves de caràcter específic d’accés i requisits esportius d’accés, corresponents als títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats dels Esports de muntanya i Escalada a la Comunitat Autònoma de Cantàbria
BALEARSDecret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escaladaDecret 104/2006, de 7 desembre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escaladaDecret 104/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corres-ponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escalada
COM. FOR.
NAVARRA
Decret foral 110/2014, de 19 de novembre, pel qual s’estableixen l’estructura i el currículum del títol de tècnic esportiu en muntanya mitjana dels ensenyaments esportius de règim especial en l’àmbit de la comunitat foral de NavarraDecret foral 110/2014, de 19 de novembre, pel qual s’esta-bleixen l’estructura i el currículum del títol de tècnic esportiu en muntanya mitjana dels ensenyaments esportius de règim especial en l’àmbit de la comunitat foral de NavarraDecret foral 100/2017, de 8 de novembre, pel qual s’esta-bleixen l’estruc-tura i el currí-culum del títol de tècnic esportiu en escalada dels ensenyaments esportius de règim especial en l’àmbit de la comunitat foral de Navarra
TERRITORIS
GESTIÓ
DIRECTA
MINISTERI
Ordre ECI/858/2005, de 28 de març, per la que s’estableixen per a l’àmbit territorial de gestió directa del Ministeri d’Educació i Ciència, els currículums i les proves i requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior dels Esports de muntanya i Escalada
EXTREMADURA
CANÀRIES
CAST. I LLEÓ
CAST. LA MANXA
MÚRCIA
COM. VALENCIANA
GALÍCIA
LA RIOJA
NORMATIVA
ESTATAL
Reial decret 318/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats dels Esports de muntanya i Escalada, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves d’accés a aquests ensenyaments (vigent fins a 2019)
Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d’accés
Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Muntanya mitjana i es fixen els seus currículums bàsics i els requisits d’accés
Font: elaboració pròpia.