Taula 1

Activitat física practicada en funció del génere

Categoria
(n = 521)

(n = 519)
χ²p
Futbol47,6%
(248)
6,2%
(32)
226, 883.000***
Passejar9%
(47)
34,9%
(181)
101,529.000***
Anar en bicicleta14,1%
(73)
14,1%
(73)
4,979.025*
Córrer7,5%
(39)
11,9%
(54)
10,734.001**
Nedar5%
(26)
10,4%
(54)
10,734.001**
Activitats ritmicoexpresives0,4%
(2)
6%
(31)
26,435.000***

p = *< .05; **< .01; ***< .001