Taula 1

Mitjanes (desviacions típiques) dels índexs d’execució, decisió, rendiment i implicació de joc per a la mostra total, gènere i procedència

ExecucióDecisióRendimentImplicació
PreTPosTReTPreTPosTReTPreTPosTReTPreTPosTReT
.69
(.18)
.78
(.15)
.75
(.12)
.50a
(.29)
.57ab
(.29)
.58b
(.28)
.59a
(.19)
.66ab
(.20)
.67b
(.14)
12.50
(5.71)
13.06
(7.65)
14.29
(7.53)
Homes.73
(.11)
.76
(.14)
.74
(.14)
.61
(.23)
.69
(.23)
.69
(.23)
.67
(.14)
.73
(.15)
.71
(.11)
14.40
(5.23)
15.65
(7.69)
16.20
(8.28)
Dones.62
(.26)
.82
(.16)
.76
(.08)
.30
(.27)
.36
(.27)
.40
(.26)
.46
(.21)
.55
(.23)
.58
(.14)
9.33
(5.21)
8.75
(5.48)
10.82
(4.40)
Autòctons.73
(.17)
.72
(.16)
.69
(.14)
.60ab
(.30)
.59a
(.25)
.68b
(.24)
.66
(.21)
.66
(.15)
.68
(.10)
13.86
(6.04)
13.14
(4.67)
14.42
(4.64)
Immigrants.68a
(.19)
.80b
(.15)
.77ab
(.11)
.47a
(.28)
.56b
(.30)
.56b
(.29)
.57a
(.19)
.66b
(.22)
.66b
(.15)
12.12
(5.68)
13.04
(8.37)
14.25
(8.27)
Nota. En cada fila, les mitjanes amb diferents superíndex difereixen al menys a un nivell de p < .05.