Taula 1

Distribució en percentatges de la intensitat dels afectes positius i negatius en els jocs motors de cooperació sense oposició i en els jocs motors populars de cooperació-oposició

IntensitatAP
JMPCSO
AP
JMPCO
AN
JMPCSO
AN
JMPCO
Moltes vegades54.5754.432.572.43
Algunes vegades39.8635.8618.8616.57
Mai5.579.7178.5781
Nota. AP: afecte positiu; AN: afecte negatiu; JMPCSO: joc motor popular de cooperació sense oposició; JMPCO: joc motor popular de cooperació-oposició.