Taula 1

Resultats de l’anàlisi factorial

Competències específiquesComponentsFactors
Dissenyar, aplicar i analitzar intervencions didàctiques en l’assignatura d’EF.604Disseny, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament aprenentatge en EF
Elaborar i posar en pràctica programes d’EF que facilitin la inclusió efectiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials.667
Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos Dissenyar, desenvolupar i avaluar els processos d’ensenyament–aprenentatge relatius a l’activitat física i l’esport amb atenció a les característiques individuals i contextuals de les persones..685
Saber utilitzar instruments d’avaluació en l’assignatura d’EF.710
Promoure activitats complementàries relacionades amb l’activitat física i l’esport dins i fora del recinte educatiu.550
Donar resposta a la diversitat en les pràctiques d’EF.693
Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d’ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents metodologies dins de les classes d’EF.639
Dissenyar, modificar i/o adaptar al context educatiu situacions motrius orientades al desenvolupament i perfeccionament de les habilitats motrius.576
Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos d’ensenyament–aprenentatge relatius a competència motriu, amb atenció a les característiques individuals i contextuals de les persones.756
Conèixer i promoure les diferents manifestacions motrius que formen part de la teva cultura tradicional.605Continguts motrius i esportius
Conèixer el desenvolupament psicomotor i la seva maduració evolutiva.777
Conocer los elementos y fundamentos de la eConèixer els elements i fonaments de l’expressió corporal i la comunicació no verbal i el seu valor formatiu i cultural.672
Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar i dissenyar tasques específiques per a utilitzar-los en l’àmbit de l’ensenyament.601
Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic i com a contingut d’ensenyament.408
Conèixer i comprendre els processos evolutius corporals i motrius.561
Conèixer les capacitats físiques i els factors que determinen la seva evolució i saber aplicar els seus fonaments tècnics específics.537Continguts de condició física i salut
Conèixer els fonaments biològics i fisiològics del cos humà en relació amb l’activitat física.621
Disposar d’estratègies d’aplicació dels elements de salut sobre la higiene i alimentació en la pràctica educativa.581
Disposar d’estratègies d’ensenyament que promoguin l’adquisició d’hàbits d’activitat física regular.544
Saber aplicar els fonaments (tècniques) de les activitats físiques en el medi natural.439
Analizar y comunicar, de manera crítica y fundamentada, el valor de la actividad Analitzar i comunicar, de manera crítica i fonamentada, el valor de l’activitat física i l’esport i les seves possibilitats de contribuir al desenvolupament i benestar de les persones.667
Identificar i prevenir els riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d’activitats físiques inadequades.768
Autovalores
% varianza explicada acumulada
40.8247.9654.26
KMO: 0.94.
Prova d’esfericitat de Barlett: 4930, 449. gl.: 231. p < .001.