Taula 3

Models de regressió lineal per comparar variables de composició corporal de la DXA prevista i d’antropometria (braç i cama).

Braç
ModelCor (p)Int.BR2EEE (kg)
MG ~ Log PCB.81**2.240.61.64**0.35
MG ~ Log PCT.80**2.000.82.61**0.36
MG ~ ∑PCB.83**0.050.26.66**0.37
MG ~ CBR.75**0.101.94.52**0.40
MG ~ CBC.77**0.102.35.57**0.38
% GC ~ Log PCB.70**0.200.01.46**4.43%
% GC ~ SPCB.71**0.440.01.47**4.39%
MT ~ Log PCB.76**5.550.82.55**1.02
MT ~ Log PCT.72**4.730.53.47**1.11
MT ~ ∑PCB.73**0.123.09.50**1.08
MT ~ PBR.73**0.262.83.50**1.08
MT ~ PBC.72**0.263.39.48**1.10
Cama
ModelCor (p)Int.BR2EEE (kg)
CMO ~ PCPanx.720.010.13.48**0.10
CMO ~ PM.710.02-0.35.47**0.10
CMO ~ PP.720.03-0.53.49**0.10
MG ~ PCM.790.160.69.60**1.19
MG ~ PCPanx.850.180.73.70**1.03
MG ~ ∑PCC.840.090.54.68**1.06
MG ~ PM0.21-5.23.46**1.381.38
MG ~ PP.780.41-8.65.57**1.23
MM ~ PP.730.39-5.73.50**1.36
MT ~ PCPanx.700.256.13.46**2.30
MT ~ PM.820.40-7.00.66**1.82
MT ~ PP.950.83-14.91.91**0.92
Nota. El símbol ~ representa la relació entre les variables al costat esquerre de la taula (variable dependent) i el costat dret de la taula (variable independent).
Cor: correlació; INT: intersecció; B: beta; EEE: error estàndard d’estimació; MG: massa grassa; Log PCB: logaritme del plec cutani bicipital; Log PCT: logaritme del plec cutani tricipital; ∑PCB: suma dels plecs cutanis del braç (bicipital i tricipital); PBR: perímetre del braç relaxat; PBC: perímetre del braç en tensió; % GC: percentatge de greix corporal; MT: massa total; CMO: contingut mineral ossi; PCPanx: plec cutani del panxell; ∑PCC: suma dels plecs cutanis de la cama (cuixa i panxell); PCu: perímetre de la cuixa; PP: perímetre del panxell; PCC: plec cutani de la cuixa; MM: massa magra.
** Indica correlació significativa de p < .01.