Sobre la col·laboració del professor d’Educació Física i el metge especialista

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1995). Sobre la colaboración del profesor de Educación Física y el médico especialista. Apunts. Educación Física y Deportes, 42, 3-6.

 

323Visites

Resum

Hi ha dues professions en el context educatiu que demanen una estreta col·laboració: d’una banda el professor d’Educació Física, actualment integrat totalment en el sistema educatiu, i de l’altra el metge especialista en medicina esportiva. Per poder establir una relació fluida entre ambdós professionals, cal conèixer quina és la situació legal. Els serveis de medicina i higiene escolar estan regulats pel Decret de 25 d’agost de 1978 del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, segons el qual tots els centres docents han de disposar d’un servei primari de sanitat i higiene escolar, format per un metge i un ATS o auxiliar d’infermeria, amb un nombre màxim de cinc mil alumnes per centre. Els objectius d’aquest servei són els següents: a) exàmens mèdics periòdics dels escolars i dels professors, b) educació sanitària en el medi escolar (alumnes, pares i professors), c) estudi i proposta de correcció de les condicions higiènico-sanitàries de l’entorn escolar i de l’àmbit social en el qual es troba situat el centre, d) higiene en alimentació i en l’educació física i e) accions preventives de les malalties transmissibles en el medi escolar. Alhora, la incorporació de nous recursos humans que s’estan portant a terme als Instituts d’Educació Secundària, a través dels departaments d’orientació, intenten pal-liar els possibles dèficits per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests departaments d’orientació presenten una colla de professionals d’àmbits diferenciats per col-laborar i ajudar el professor tutor (professors de psicologia, pedagogia, àmbit lingüístic, científico-tecnològic, àmbit pràctic i mestres de suport).

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1995