Sedentarisme i salut: efectes beneficiosos de l’activitat física

Sara Marquez

Javier Rodríguez Ordax

Serafín de Abajo Olea

Idioma de l’original

Citació

Márquez Rosa, S., Rodríguez Ordax, J., & de Abajo Olea, S. (2006). Sedentarism and Health: Beneficial effects of the Physical activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 12-24.

549Visites

Resum

En els últims anys, nombrosos estudis epidemiològics i experimentals han confirmat que la inactivitat és causa de malaltia i
que hi ha una relació dosi/resposta entre activitat física i/o forma física i mortalitat global. Les persones que mantenen uns nivells
raonables d’activitat, especialment en l’edat adulta i en la vellesa, tenen menys probabilitats de patir malalties cròniques o una
mort prematura. D’altra banda, cal considerar els costos econòmics en termes de malaltia, absentisme laboral o sistemes de salut.
Es calcula que els costos mèdics de les persones actives són un trenta per cent inferiors als que ocasionen les inactives. Podem
afirmar que l’activitat física contribueix a la prolongació de la vida i a millorar-ne la qualitat a través de beneficis fisiològics,
psicològics i socials. En aquest article revisarem breument quins són els efectes terapèutics i preventius de l’activitat física en
diverses malalties i condicions.

Paraules clau: activitat física, adherencia, ejercicio, exercici, salut, sedentarisme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006