Ressenya del llibre: Camerino, O., García-Castejón, G., Valero-Valenzuela, A. i Castañer, M. (2023).Innovar en Educación Física y Deportes. El Modelo Pedagógico de Responsabilidad Personal y Social (MRPS)

Queralt Prat

Idioma de l’original Espanyol

Citació

Prat Ambrós, Q. (2023). Book review: Camerino, O., García-Castejón, G., Valero-Valenzuela, A. & Castañer, M. (2023). Innovar en Educación Física y Deportes. El Modelo Pedagógico de Responsabilidad Personal y Social (MRPS). Apunts Educación Física y Deportes, 152, 90-90. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/2).152.10

262Visites

Els autors d’aquest text aborden el repte de clarificar els nous corrents pedagògics i didàctics de l’educació física i l’esport. El seu enfocament actualitza la fonamentació teòrica i ofereix noves estratègies pedagògiques i didàctiques innovadores per ser aplicades de manera progressiva i evolutiva en les sessions pràctiques, seguint la premissa de “teoritzar la pràctica i practicar la teoria” (Castañer i Camerino, 2022). 

El contingut del llibre està enfocat a professionals que promoguin i vulguin innovar i aplicar noves estratègies pedagògiques i didàctiques en l’educació física i l’esport i no es conformin amb un enfocament tradicional. 

L’estructura del contingut garanteix una lectura amena, ordenada i rigorosa, que inclou referències científiques i actuals, així com orientacions i aplicacions pràctiques, reflexions i dilemes per ser discutits amb els discents amb relació a cada tipus d’innovació plantejada. 

El primer tema introductori és clau, ja que tracta diferents perspectives de la pedagogia renovadora del segle XXI. A continuació, el text s’endinsa en la innovació pedagògica de l’activitat física i l’esport, mostrant al professional nous enfocaments metodològics i estimulant-lo a adoptar un rol de guia que cedeixi el protagonisme i la responsabilitat als participants i que busca un desenvolupament de les diferents conductes motrius juntament amb les dimensions cognitiva, relacional i emocional.

L’obra s’endinsa en els nous models pedagògics i ofereix una orientació teòrica i pràctica de cada un d’aquests, a més d’una reflexió d’evidències i de resultats de l’aplicació de cada model. 

Finalment, els autors se centren en el Model de Responsabilitat Personal i Social (MRPS) aportat per Hellison (2011), que busca desenvolupar nivells d’autonomia per preparar els participants a ser eficients en la transmissió de valors de responsabilitat cap a ells mateixos i els altres en un entorn social. 

Sens dubte es tracta d’un llibre que ofereix una visió pedagògica i didàctica amb un enfocament innovador, reflexiu, aplicable i tangible en el seu entorn professional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d’abril de 2023