Relació entre la freqüència cardíaca i el rendiment en la precisió del llançament en waterpolo

Eduardo Sáez Sáez de Villarreal

Idioma de l’original

Citació

Sáez Sáez de Villarreal, E. (2005). Relationship between heart rate and precision performance in waterpolo throws. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 53-58.

465Visites

Resum

Propòsit: avaluar si la precisió del llançament des de 4 metres a diferents intensitats de freqüència cardíaca (180, 150 i 120 p/m) es veu alterada, i quina magnitud té aquesta pèrdua d’efectivitat en el llançament a porta. Metodologia: Es va treballar amb 12 jugadors de camp de waterpolo perta­nyents a la selecció nacional de Costa Rica, amb una experiència de joc internacional de més de 4 anys. Com a instrument de mesura es va utilitzar un test de precisió per al llançament a porteria. Cada jugador va disposar de 5 intents en cada intensitat de freqüència cardíaca i es va comptabilitzar el percentatge d’encerts. Aquest procediment es va repetir en tres dies distints. Es va realitzar una ANOVA d’una via de mesures repetides i anàlisi Post Hoc de Tukey, per determinar si les diferències van ser estadísticament significatives. Resultats: L’anàlisi estadística va indicar una diferència estadísticament significativa entre els tres nivells de llançament que es van utilitzar. Va haver-hi un augment continuat en la precisió a mesura que la freqüència cardíaca va disminuir. Discussió: En passar de 120 p/m a 150 p/m la precisió va disminuir un 20,53 %, mentre que quan es va passar de 150 p/m a 180 p/m es va produir un descens del 33,94 %. Aquests resultats palesen la importància de realitzar entrenaments en els quals l’apartat de llançaments amb precisió a porteria es realitzi a pulsacions altes i sempre properes a la franja real de joc.

Paraules clau: freqüència cardíaca, intensitat de l’exercici, llançament, precisió, rendiment, rendimiento, rendimiento, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005